[اسم]

die Geschwister(pl)

/ˌɡəˈʃvɪstɐ/
قابل شمارش جمع
[ملکی: Geschwisters]

1 خواهر و برادر

  • 1.Ich habe keine Geschwister.
    1. من هیچ خواهر و برادری ندارم.
  • 2.Ich habe sechs Geschwister: vier Brüder und zwei Schwestern.
    2. من شش خواهر و برادر دارم: چهار برادر و دو خواهر.

2 خواهر یا برادر (das Geschwister)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان