[فعل]

gleichen

/ɡlˈaɪçən/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: glich] [گذشته: glich] [گذشته کامل: geglichen] [فعل کمکی: haben ]

1 شبیه بودن یکسان بودن، مشابه بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان