[اسم]

die Hausfrau

/ˈhaʊ̯sfʀaʊ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Hausfrauen] [ملکی: Hausfrau]

1 زن خانه دار

  • 1. Die Hausfrau wäscht, kocht und kauft ein.
    1 . زن خانه دار می شورد، می پزد و خرید می کند.
  • 2. Meine Mutter war immer Hausfrau.
    2 . مادر من همیشه خانه دار بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان