[صفت]

hoch

/hoːχ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: höher] [حالت عالی: höchsten]

1 بلند مرتفع

مترادف و متضاد flach niedrig tief
etwas 80/3000/... Meter hoch sein
چیزی 80/3000/... متر ارتفاع داشتن
 • 1. Der Berg ist fast 3000 m hoch.
  1. این کوه تقریبا 3000 متر ارتفاع دارد.
 • 2. Der Mount Everest ist 8880 Meter hoch.
  2. کوه اورست 8880 متر بلند است.

2 بالا زیاد

مترادف و متضاد oben sehr viel
 • 1. Das Hotel liegt hoch über dem See.
  1 . هتل در بالای دریاچه قرار دارد.
 • 2. Die Benzinpreise sind sehr hoch.
  2 . قیمت های بنزین خیلی بالاست.

3 شدید سنگین

مترادف و متضاد intensiv
 • 1. Die britische Armee musste hohe Verluste hinnehmen.
  1 . ارتش بریتانیا متحمل تلفات سنگینی شد.
 • 2. in hohem Maße gefährdet
  2 . در خطر شدید بودن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان