[اسم]

das Hobby

/ˈhɔbi/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Hobbys] [ملکی: Hobbys]

1 سرگرمی عادت

  • 1. Ich habe keine Zeit mehr für meine Hobbys.
    1 . من دیگر زمانی برای سرگرمی‌هایم نداریم.
  • 2. Meine Hobbys sind Wandern und Schwimmen.
    2 . سرگرمی‌های من کوه پیمایی و شنا هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان