[فعل]

hungern

فعل گذرا و ناگذر

1 گرسنگی کشیدن گرسنه ماندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان