[صفت]

hypothetisch

قابل مقایسه

1 فرضی گمانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان