[اسم]

die Information

/ɪnfoʁmaˈtsi̯oːn/
قابل شمارش مونث
[جمع: Informationen] [ملکی: Information]

1 اطلاعات

 • 1. Bitte lesen Sie diese Informationen genau.
  1 . لطفا این اطلاعات را دقیق بخوانید.
 • 2. Diese Information ist streng geheim!
  2 . این اطلاعات کاملا محرمانه است.
 • 3. Wir haben hier wichtige Informationen für Sie.
  3 . ما اینجا اطلاعات مهمی برای شما داریم.

2 بخش یا کیوسک اطلاعات

 • 1. Wenn Sie Fragen haben, gehen Sie zur Information.
  1 . اگر سوالی دارید به بخش اطلاعات بروید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان