[اسم]

das Internet

/ˈɪntɐnɛt/
قابل شمارش خنثی
[ملکی: Internets]

1 اینترنت

  • 1. Das findest du im Internet.
    1 . این رو در اینترنت پیدا می‌کنی.
  • 2. Das Internet hat viele neue Berufe geschaffen.
    2 . اینترنت شغل‌های جدید زیادی ایجاد کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان