[قید]

irgendwie

/ˈɪʁɡn̩tˈviː/
غیرقابل مقایسه

1 یک طوری به طریقی

  • 1.Irgendwie werden wir uns treffen.
    1. ما یکدیگر را یک طوری ملاقات خواهیم کرد.
  • 2.Wir müssen das Problem irgendwie lösen.
    2. ما باید مشکل را به طریقی حل کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان