[ضمیر]

jede

/ˈjeːdə/

1 هر هر کسی، هر چیزی

 • 1.Blumen kannst du in jedem Bahnhof kaufen.
  1. در هر ایستگاه قطاری می‌توانی گل بخری.
 • 2.Das Restaurant hat jeden Tag geöffnet.
  2. این رستوران هر روز باز است.
 • 3.Die Prospekte bekommen Sie in jedem Reisebüro.
  3. این بروشورها را در هر آژانس مسافرتی‌ای (می‌توانید) بگیرید.
 • 4.Jedes Kind bekommt ein Spiel.
  4. هر بچه یک بازی می‌گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان