[ضمیر]

jeder

/ˈjeːdɐ/

1 هر (کسی یا چیزی) [ضمیر نامعین مذکر]

  • 1.Der Stoff ist in fast jeder Flüssigkeit löslich.
    1. ماده تقریبا در هر مایعی قابل حل است.
  • 2.Jeder tut, was er kann.
    2. هر کسی انجام می‌دهد چیزی را که می‌تواند.
توضیحاتی در رابطه با jeder
از ضمایر نامعین وقتی که به صورت عمومی درباره چیزی صحبت می‌شود، می‌توان استفاده کرد؛ در این مواقع فرد یا چیزی خاص مدنظر نیست. در این صورت فاعل یا مفعول جمله را با ضمیر نامعین نشان می‌دهیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان