[صفت]

kalt

/kalt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: kälter] [حالت عالی: kälteste-]

1 سرد

 • 1.Das Mittagessen ist kalt geworden.
  1. نهار سرد شده‌است.
 • 2.Dieser Winter ist sehr kalt.
  2. این زمستان [زمستان امسال] هوا خیلی سرد است.
 • 3.Du hast ja ganz kalte Hände.
  3. تو واقعاً دست‌های خیلی سردی داری.
 • 4.Es ist kalt heute.
  4. امروز هوا سرد است.
 • 5.Mir ist kalt. Mach bitte die Heizung an.
  5. من سردم است. لطفاً دستگاه گرمایش را روشن کن.
 • 6.Zieh dich warm an! Draußen ist es kalt.
  6. لباس گرم بپوش! بیرون هوا سرد است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان