[فعل]

kleckern

فعل گذرا و ناگذر

1 چیزی را) لکه کردن) روی قالی،لباس و...) ریختن)

2 کاری) کند پیش رفتن)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان