[فعل]

lynchen

فعل گذرا و ناگذر

1 بدون محاکمه مجازات کردن و کشتن پوست کسی را کندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان