[ضمیر]

man

/man/

1 کسی فردی، آدم

مترادف و متضاد jemand
  • 1.Hier darf man nicht rauchen!
    1. اینجا کسی اجازه ندارد سیگار بکشد!
  • 2.Wie schreibt man das?
    2. آدم این را چطور می‌نویسد؟
توضیحاتی در رابطه با واژه man
مهم‌ترین کاربرد این ضمیر، اشاره به فرد یا گروه مشخصی از افراد که نمی‌توان هویت آن‌ها را به‌طور دقیق مشخص کرد است:
".Man hat mir das Fahrrad gestohlen" (کسی دوچرخه من را دزدیده‌است.)
- همچنین برای اشاره به خود و تعمیم دادن اتفاق یا پدیده‌ای به یک جمع نیز می‌توان از آن استفاده کرد:
".Von meinem Platz aus konnte man nichts sehen" (از جایگاه من آدم نمی‌تواند هیچ‌چیزی ببیند.)
- و در نهایت برای اشاره کردن به یک عادت یا رسم اجتماع به‌کار می‌رود:
".Im Sommer trägt man Miniröcke" (در تابستان آدم مینی‌ژوپ می‌پوشد [در تابستان مینی‌ژوپ پوشیده می‌شود.])
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان