[قید]

mehr

/meːɐ̯/
غیرقابل مقایسه

1 بیشتر

مترادف و متضاد eher in größerem Umfang in höherem Maße stärker weniger
etwas (Nom.) mehr als etwas (Nom.)
چیزی بیشتر از چیز دیگر
 • 1. Dieses Auto kostet 1.000 Euro mehr als das andere.
  1. این ماشین 1000 یورو بیشتر از آن یکی قیمت دارد.
 • 2. Ich habe diesmal mehr gelernt als bei der letzten Prüfung.
  2. من این‌بار بیشتر از امتحان قبل درس خواندم.
mehr essen/schlafen/lesen/...
بیشتر خوردن/خوابیدن/خواندن/...
 • Mehr kann ich nicht essen!
  من نمی‌توانم بیشتر بخورم!

2 دیگر

nicht mehr sein/lesen/...
دیگر نبودن/نخواندن/...
 • 1. Es ist nicht mehr wichtig.
  1. این دیگر مهم نیست.
 • 2. Ich kann nicht mehr lesen.
  2. دیگر نمی‌توانم بخوانم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان