[ضمیر]

mein

/maɪ̯n/

1 مال من [ضمیر ملکی اول شخص مفرد]

  • 1.Das ist mein Buch.
    1. این کتاب من است.
  • 2.Mein Vater ist Arzt.
    2. پدر من دکتر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان