[اسم]

die Minute

/miˈnuːtə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Minuten] [ملکی: Minute]

1 دقیقه

  • 1. Es ist zwei Minuten vor zehn.
    1 . ساعت 2 دقیقه مانده به 10 است. [9:58]
  • 2. Ich werde in fünf Minuten zurück sein.
    2 . من تا پنج دقیقه [دیگر] بازمی‌گردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان