[فعل]

mitkommen

/ˈmɪtkɔmən/
فعل بی قاعده ضعیف فعل ناگذر
[گذشته: kam mit] [گذشته: kam mit] [گذشته کامل: mitgekommen] [فعل کمکی: sein ]

1 به همراه آمدن

(mit jemandem) mitkommen
(همراه کسی) آمدن
  • 1. Ich gehe ins Kino. Kommst du mit?
    1. من به سینما می‌روم. آیا تو هم می‌آیی؟
  • 2. Ich würde gerne mit euch mitkommen, bin aber leider krank.
    2. من واقعاً می‌خواستم همراه شما [با شما] بیایم اما متأسفانه بیمار هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان