[اسم]

der Mittag

/ˈmɪtaːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Mittage] [ملکی: Mittags]

1 ظهر

  • 1. Er ist bis Mittag im Büro.
    1 . او تا ظهر در دفتر است.
  • 2. Es ist fast Mittag, fünf vor zwölf.
    2 . تقریبا ظهر است، پنج دقیقه قبل از دوازده.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان