[عدد]

neun

/nɔɪ̯n/

1 نه [عدد 9]

  • 1.Das Team erreichte neun von zehn möglichen Punkten.
    1. آن تیم، نه امتیاز از ده امتیاز ممکن را به‌دست آورد.
  • 2.Das Wort „Neunaugen“ hat neun Buchstaben.
    2. واژه "Neunaugen" نه حرف دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان