[قید]

neulich

/ˈnɔɪ̯lɪç/
غیرقابل مقایسه

1 اخیراً جدیداً، کمی وقت پیش

مترادف و متضاد kürzlich letztens vor kurzer Zeit
  • 1.Ich war neulich bei der Bank und habe einen alten Freund getroffen.
    1. من جدیداً در بانک بودم و یک دوست قدیمی را دیدم.
  • 2.Ich war neulich erst im Kino.
    2. من اخیراً سینما بودم.
  • 3.Wir haben neulich einen Brief von Gunter bekommen.
    3. ما اخیراً یک نامه از "گونتر" دریافت کرده‌ایم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان