دیکشنری آلمانی به فارسی

orange

/oˈʁãːʒə/

[اسم]

[صفت]