[اسم]

die Preiselbeere

قابل شمارش مونث

1 کرنبری [نوعی میوه قرمزرنگ]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان