[فعل]

preisen

/prˈaɪzən/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: pries] [گذشته: pries] [گذشته کامل: gepriesen] [فعل کمکی: haben ]

1 تحسین کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان