[فعل]

sich rasieren

/ʀaˈziːʀən/
فعل بازتابی
[گذشته: rasierte] [گذشته: rasierte] [گذشته کامل: rasiert] [فعل کمکی: haben ]

1 (صورت خود را) اصلاح کردن با تیغ اصلاح کردن

  • 1.Dein Bart ist aber lang! Du solltest dich mal wieder rasieren.
    1. ریشت بلند است! تو باید دوباره اصلاح کنی.
  • 2.Er rasiert sich nass.
    2. او مرطوب اصلاح می کند. [با صابون اصلاح، اصلاح می کند.]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان