[قید]

rechts

/ʀɛçʦ/
غیرقابل مقایسه

1 راست سمت راست

  • 1.An der nächsten Kreuzung müssen Sie rechts abbiegen.
    1. در تقاطع بعدی شما باید به سمت راست بپیچید.
  • 2.Der Bahnhof ist da vorne rechts.
    2. ایستگاه قطار جلوتر سمت راست است.
  • 3.Die Schillerstraße ist hier rechts.
    3. خیابان "شیلر" اینجا سمت راست است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان