[قید]

samstags

/ˈzamstaːks/
غیرقابل مقایسه

1 شنبه ها در شنبه

  • 1.Wusste nicht, dass Sie auch samstags arbeiten.
    1. نمی دانستم که شما شنبه ها هم کار می کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان