[فعل]

schlafen

/ˈʃlaːfən/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: schlief] [گذشته: schlief] [گذشته کامل: geschlafen] [فعل کمکی: haben ]

1 خوابیدن

مترادف و متضاد pennen pofen schlummern aufwachen wachen
tief/traumlos/gut/... schlafen
عمیق/بدون رویا/خوب... خوابیدن
 • Haben Sie gut geschlafen?
  آیا خوب خوابیدی؟
gleich/spät/früh/... schlafen
الان/دیر/زود/... خوابیدن
 • Ich habe früh geschlafen.
  من زود خوابیدم.
(Nummer) Stunde schlafen
(چند) ساعت خوابیدن
 • Ich schlafe meistens acht Stunden.
  من اغلب 8 ساعت می‌خوابم.
schlafen gehen
رفتن خوابیدن
 • Er geht schlafen.
  او می‌رود بخوابد.
schön/gut/... schlafen
خوب خوابیدن
 • Schlafen Sie schön!
  خوب بخوابید!
auf der Couch/im Zelt/... schlafen
روی کاناپه/در چادر/... خوابیدن
 • Sie haben gestern im Zelt geschlafen.
  آن‌ها دیشب در چادر خوابیدند.
bei jemandem schlafen
با کسی شب را سپری کردن [خوابیدن]
 • Du kannst bei uns schlafen.
  تو میتوانی شب پیش ما بخوابی.
mit jemandem schlafen
با کسی خوابیدن [هم‌خوابگی کردن]
 • Die beiden haben miteinander geschlafen.
  این دو تا با هم خوابیده‌اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان