[قید]

stilistisch

/ˌstiˈlɪstɪʃ/
قابل مقایسه

1 از نظر سبکی

  • 1.Das Manuskript muss noch stilistisch überarbeitet werden.
    1. این نسخه خطی هنوز باید از نظر سبکی مورد بررسی قرار گیرد.
  • 2.Der Text ist stilistisch sehr schön.
    2. این متن از نظر سبکی خیلی خوب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان