[اسم]

das Testergebnis

/tˈɛstɜɡˌɛbnɪs/
قابل شمارش خنثی

1 نتیجه تست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان