[اسم]

der Vater

/ˈfaːtɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Väter] [ملکی: Vaters]

1 پدر

  • 1. Er ist mit 60 Jahren noch einmal Vater geworden.
    1 . او با سن 60 سال دوباره پدر شده است.
  • 2. Mein Vater ist Arbeiter.
    2 . پدر من کارگر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان