[فعل]

verspüren

فعل گذرا و ناگذر

1 احساس کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان