[فعل]

versprühen

فعل گذرا و ناگذر

1 اسپری کردن

2 پاشیدن تراوش کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان