[فعل]

verstellen

فعل گذرا و ناگذر

1 جلو (چیزی را) گرفتن سد کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان