[فعل]

versteinern

فعل گذرا و ناگذر

1 فسیل شدن به سنگواره تبدیل شدن

2 درجای خود میخکوب شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان