[فعل]

verstehen

/fɛɐ̯ˈʃteːən/
فعل گذرا
[گذشته: verstand] [گذشته: verstand] [گذشته کامل: verstanden] [فعل کمکی: haben ]

1 فهمیدن درک کردن، متوجه شدن

مترادف و متضاد begreifen kapieren mitbekommen vernehmen
 • 1.Ich verstehe deine Reaktion.
  1. من واکنش تو را درک می‌کنم.
 • 2.Ich verstehe nicht, warum sie das macht.
  2. من نمی‌فهمم، چرا او این کار را می‌کند.
etwas (Akk.) verstehen
چیزی را فهمیدن [حرف کسی را متوجه شدن]
 • 1. Am Telefon konnte ich ihn nicht richtig verstehen.
  1. پشت تلفن نمی‌توانستم (حرف) او را به‌درستی بفهمم.
 • 2. Ich konnte sie bei dem Lärm nicht verstehen.
  2. من نمی‌توانستم (حرف) او را در سروصدا بفهمم.
 • 3. keiner versteht mich!
  3. هیچکس من را درک نمی‌کند!
 • 4. Können Sie mich verstehen?
  4. می‌توانید (حرف) من را متوجه شوید؟

2 (با هم) کنار آمدن همدیگر را فهمیدن (sich verstehen)

مترادف و متضاد gleicher Meinung sein Verständnis haben zurechtkommen
 • 1.Unsere beiden Kinder verstehen sich sehr gut.
  1. هر دو بچه ما با هم خیلی خوب کنار می‌آیند.
mit jemandem verstehen
با کسی کنار آمدن
 • 1. Sie verstehen sich miteinander.
  1. آن‌ها با هم کنار می‌آیند.
 • 2. Wie verstehst du dich mit deiner Schwiegermutter?
  2. چگونه تو با مادرشوهرت کنار می‌آیی؟

3 تسلط داشتن توانستن، مهارت داشتن

مترادف و متضاد können sich auskennen
etwas (Akk.) verstehen
بر چیزی تسلط داشتن
 • Er versteht sein Handwerk.
  او به پیشه‌اش تسلط دارد.
verstehen, etwas zu machen
تسلط [مهارت] داشتن برای کاری انجام دادن
 • 1. Sie versteht es, andere zu überzeugen.
  1. او در قانع‌کردن دیگران تسلط دارد.
 • 2. Sie versteht nicht zu wirtschaften.
  2. او هیچ مهارتی در صرفه‌جویی کردن ندارد.
sich auf etwas (Akk.) verstehen
در چیزی مهارت داشتن
 • Er versteht sich aufs Kochen.
  او در آشپزی مهارت دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان