[اسم]

der Wald

/valt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Wälder] [ملکی: Wald(e)s]

1 جنگل

مترادف و متضاد Forst
 • 1.Im Wald ist es ruhig.
  1. جنگل خیلی آرام است.
 • 2.In unserer Gegend gibt es nur wenige Wälder.
  2. در منطقه ما تنها جنگل‌های کوچکی وجود دارد.
ein dunkler/winterlicher/... Wald
یک جنگل تاریک/زمستانی/...
 • Er war gestern in einem dunklen Wald.
  او دیروز در جنگلی تاریک بود.
endlose/undurchdringliche/... Wälder
جنگل‌های بی‌پایان/نفوذناپذیر/...
einen Wald roden/anpflanzen/...
جنگل را برای کشاورزی کندن/کاشتن/...
 • Wollen Sie einen Wald anpflanzen?
  آن‌ها می‌خواهند جنگل بکارند؟
die Tiere des Waldes
حیوانات جنگل
 • Sie können die Tiere des Waldes füttern.
  شما می‌توانید حیوانات جنگل را غذا بدهید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان