[فعل]

zehren

فعل گذرا و ناگذر

1 دلخوش بودن لذت بردن

2 ضعیف کردن تحلیل بردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان