دیکشنری آلمانی به فارسی

zwiebel

/ˈtsviːbəl/

[اسم]