[اسم]

آب‌های ساحلی

( آ-ب-‌-ه-ا-ی- -س-ا-ح-ل-ی )
1 coastal waters territorial waters
حاشیه‌ای از دریا که مجاور ساحل است.

coastal waters /kˈoʊstəl wˈɔːɾɚz/ /kˈəʊstəl wˈɔːtəz/


territorial waters /tˌɛɹɪtˈoːɹɪəl wˈɔːɾɚz/ /tˌɛɹɪtˈɔːɹɪəl wˈɔːtəz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان