[صفت]

بینوا

( ب-ی-ن-و-ا )
1 destitute poor , desolate

destitute /ˈdɛstəˌtut/ /ˈdɛstɪtjuːt/


poor /pɔːr/ /pɔː/


desolate /ˈdɛsələt/ /ˈdɛsəlɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان