[اسم]

تست

( ت-س-ت )
1 test exam

test /test/ /tɛst/


exam /ɪgˈzæm/ /ɪɡˈzæm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان