[صفت]

دماغی

( د-م-ا-غ-ی )
1 cerebral mental

cerebral /ˈsɛrəbrəl/ /ˈsɛrɪbrəl/


mental /ˈmentl/ /ˈmentl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان