[صفت]

سبک‌وزن

( س-ب-ک-‌-و-ز-ن )
1 lightweight

lightweight /ˈlaɪtweɪt/ /ˈlaɪtweɪt/

[اسم]

سبک‌وزن

( س-ب-ک-‌-و-ز-ن )
1 lightweight

lightweight /ˈlaɪtweɪt/ /ˈlaɪtweɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان