[اسم]

شب

( ش-ب )
1 night

night /nɑɪt/ /nɑɪt/

[قید]

شب

( ش-ب )
1 at night

at night /æt naɪt/ /æt naɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان