[صفت]

شبانگاهی

( ش-ب-ا-ن-گ-ا-ه-ی )
1 nocturnal nightly , night

nocturnal /nɑkˈtɜrnəl/ /nɒkˈtɜːnl/


nightly /ˈnaɪtli/ /ˈnaɪtli/


night /nɑɪt/ /nɑɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان