[اسم]

شلنگ

( ش-ل-ن-گ )
1 hose

hose /hoʊz/ /həʊz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان