[اسم]

شماره

( ش-م-ا-ر-ه )
1 number digit

number /ˈnʌm.bər/ /ˈnʌmbə/


digit /ˈdɪʤət/ /ˈdɪʤɪt/

[حرف اضافه]

شماره

( ش-م-ا-ر-ه )
1 issue

issue /ˈɪʃuː/ /ˈɪʃuː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان